Sunday, January 20, 2008

TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN

1. Bermaksud menganalisa Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

2. Bertujuan untuk mengukur prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan antara tempoh perakaunan atau antara perniagaan yang sama jenis.

3. Dapat merancang dan mengawal aktiviti yang dijalankan.

4. Pihak pengurusan dapat mengetahui;

  1. Kadar keuntungan atas jualan.
  2. Kadar pulangan atas modal yang etlah dilaburkan.
  3. Kedudukan aset berbanding liabiliti yang perlu dilangsaikan.
  4. Kecekapan pengurusan dalam mengendalikan perniagaan.

5. Pihak pemiutang / pemberi pinjaman dapat ;

a. Mengetahui kemampuan perniagaan menjelaskan hutang atau pinjamannya.

b. Membantu membuat keputusan untuk memberi kredit atau pinjaman.

6. Pihak pelabur / bakal pelabur dapat ;

a. Membuat keputusan melabur.

b. Menambah pelaburan atau menjual pelaburan.

c. Mengetahui kedudukan sesebuah perniagaan sama ada kukuh atau sebaliknya.

d. Mengetahui kadar pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan.

ANALISIS NISBAH

Ø Proses mengira dan mentafsir nisbah-nisbah yang telah dikenal pasti untuk mendapatkan petunjuk berkenaan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan.

Ø Menilai kaitan antara satu angka perakaunan dengan satu angka perakaunan yang lain.

1. Nisbah Untung

Menunjukkan kadar untung /pulangan yang diperoleh.

a. Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan)

- Mengira peratus penambahan kepada kos jualan dalam menentukan harga jualan.

- Dinyatakan dalam bentuk peratus.

- Tokokan = Untung Kasar x 100

Kos Jualan

b. Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin Untung Kasar)

- Mengukur untung kasar yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan.

- Mengukur keuntungan daripada jualan barang sebelum mengambil kira lain-lain belanja.

- Peratus untung kasar kepada jualan bersih.

- Dinyatakan dalam bentuk peratus; nilai yang tinggi lebih bagus.

- Margin Untung Kasar = Untung Kasar x 100

Jualan

c. Peratus Untung Bersih atas Jualan (Margin Untung Bersih)

- Mengukur untung bersih yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan.

- Mengukur keuntungan keseluruhan perniagaan.

- Peratus untung bersih kepada jualan bersih.

- Dinyatakan dalam bentuk peratus; nilai yang tinggi lebih bagus

- Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100

Jualan

d. Pulangan atas Modal (Pulangan atas Pelaburan)

- Mengukur kadar pulangan atas setiap ringgit modal yang dilaburkan.

- Mengukur pulangan pada pelaburan modal untuk satu tempoh tertentu.

- Dinyatakan dalam bentuk peratus; nilai yang tinggi lebih bagus (perniagaan berupaya menguruskan modal dengan lebih cekap).

- Pulangan atas Modal = Untung Bersih x 100

Modal

2. Nisbah Kecairan

Mengukur kemampuan perniagaan dalam membiayai tuntutan hutang jangka pendek dan menyediakan tunai apabila diperlukan.

a. Nisbah Semasa

- Membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa.

- Mengukur kemampuan firma menjelaskan hutang jangka pendek (liabiiti semasa)

- Dinyatakan dalam bentuk pecahan atau nisbah; lebih dari 1 bagus (bermakna pemiutang bagi menilai kemampuan bayar balik hutang sesebuah perniagaan).

- Nisbah Semasa = Aset Semasa

Liabiliti Semasa

3. Nisbah Kecekapan

Menunjukkan kecekapan pihak pengurusan dari segi pengurusan stok.

a. Kadar Pusing Ganti Stok

- Mengukur kecekapan pihak pengurusan mengendalikan stok iaitu berapa kali stok digantikan setelah habis dijual dalam sesuatu tempoh.

- Kiraan kali, bulan dan hari; nilai yang tinggi lebih bagus (apabila pusing ganti stok tinggi, tempoh simpanan stok berkurang dan sebaliknya).

- Jika stok awal tiada, maka stok akhir menjadi stok purata.

- Stok Purata = Stok Awal + Stok Akhir

2

- Kadar Pusing Ganti Stok = Kos Jualan

(bilangan kali) Stok Purata

- Kadar Pusing Ganti Stok 365

(hari) = ------------------------------------------

Bilangan kali Pusing Ganti Stok

TITIK PULANG MODAL

1. Analisis tentang perhubungan antara kos, volum (kuantiti jualan) dan untung bagi sesuatu aktiviti atau operasi pengeluaran sesebuah syarikat.

2. Penting bagi perniagaan dalam membuat perancangan dan kawalan kos supaya matlamat yang ditetapkan dapat dicapai.

3. Perubahan unit jualan dapat memberi kesan ke atas jumlah kos dan untung.

4. Beberapa andaian perlu dibuat dalam analisis ini iaitu;

a. Jumlah kos terdiri daripada kos tetap dan kos berubah.

b. Perubahandalam hasil dan kos hanya berlaku disebabkan perubahan dalam bilangan unit produk yang dijual.

c. Harga jualan seunit, kos berubah seunit dan kos tetap adalah malar.

d. Hanya sejenis produk dikeluarkan dan kesemuanya dijual.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untung / (Rugi) = Hasil Jualan – Jumlah Kos

Jumlah Kos = Kos Tetap + Kos Berubah

Kos Berubah = Bilangan Unit Dijual X Kos Berubah Seunit

Hasil Jualan = Bilangan Unit Dijual X Harga Jualan Seunit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITIK PULANG MODAL

Ø Satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos.

Ø Volum pengeluran yang tidak memberi sebarang untung atau rugi. Untung adalah sifar.

Ø Jumlah hasil hanya cukup untuk menampung jumlah kos.

Jumlah Hasil Jualan – Jumlah Kos = 0

Jumlah Hasil Jualan = Jumlah Kos

Kegunaan Titik Pulang Modal

1. Menentukan tahap volum jualan yang perlu dikeluarkan bagi mengelak kerugian.

2. Mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian pada tahap pengeluaran tertentu.

3. Merancang pengeluaran untuk memperoleh untung yang disasarkan.

4. Merancang pengeluaran dan jualan dengan mengkaji kesan ke atas titik pulang modal jika perubahan dibuat ke atas kos tetap, kos berubah seunit atau harga jualan seunit.

· merendahkan titik pulang modal dengan;

i. Meningkatkan harga jualan.

ii. Mengurangkan kos tetap.

iii. Mengurangkan kos berubah seunit.

Kaedah Menghitung Titik Pulang Modal

1. Kaedah Margin Sumbangan

· Margin caruman / margin sumbangan ialah perbezaan antara jumlah hasil jualan dengan jumlah kos berubah.

Margin Caruman = Jumlah Hasil Jualan – Jumlah Kos Berubah

· Margin caruman seunit ialah perbezaan antara hasil jualan seunit dengan kos berubah seunit.

Margin Caruman Seunit = Harga Jualan Seunit – Kos Berubah Seunit

· Rumus titik pulang modal;

Kos Tetap

TPM = --------------------------------

(dalam unit) Margin Caruman Seunit

Kos Tetap

TPM = -------------------------------- X Harga jualan seunit

(dalam RM) Margin Caruman Seunit

2. Kaedah Graf

· Graf titik pulang modal menunjukkan perhubungan antara kos, hasil dan untung/rugi bagi setiap tingkat pengeluaran atau jualan.

· Dilukis dengan menggunakan paksi mendatar dan paksi menegak.

· Paksi mendatar (paksi-x) mewakili bilangan unit keluaran/volum.

· Paksi menegak (paksi-y) mewakili jumlah hasil/jumlah jualan dan jumlah kos dalam unit ringgit.

· Titik Pulang Modal ialah titik persilangan antara garis jumlah kos dengan garis jumlah hasil.

Merancang Pengeluaran dengan Menggunakan Titik Pulang Modal

a. Kesan ke atas TPM jika;

i. Kos tetap berubah

· Kos tetap bertambah, TPM bertambah dan sebaliknya.

· TPM berubah secara langsung dengan kos tetap.

ii. Kos berubah seunit berubah

· Kos berubah seunit bertambah, margin caruman seunit akan berkurang dan TPM akan bertambah dan sebaliknya.

iii. Harga jualan seunit berubah

· Harga jualan seunit bertambah, margin caruman seunit akan bertambah dan TPM akan berkurang dan sebaliknya.

b. Menentukan kuantiti jualan bagi mencapai sasaran untung yang dikehendaki.

· Dengan menggunakan rumus;

Kuantiti Jualan = Kos Tetap + Untung Sasaran

Margin Caruman Seunit

AKAUN PENGELUARAN

KONSEP KOS

- Amaun yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan.

- Kos pengeluaran – kos yang terlibat dalam proses pengeluaran.

- Diukur dalam unit wang yang mesti dibayar untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.

1. Kos Tetap

- Atau disebut sebagai kos malar.

- Kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat aktiviti pengeluaran.

- Contoh; sewa kilang, insurans kilang, susutnilai loji dan mesin, gaji pengurus.

- Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah atau berkurang.

- Kos tetap seunit akan berubah mengikut volum pengeluaran (unit keluaran / unit jualan).

- Semakin tinggi volum pengeluaran , semakin rendah kos tetap seunit dan sebaliknya.

2. Kos Berubah

- Kos yang berubah secara berkadar terus dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran.

- Jumlah kos berubah akan bertambah atau berkurang pada kadar yang sama dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran.

- Kos berubah seunit adalah tetap jika ada berlaku perubahan dalam tingkat pengeluaran.

- Contoh; kos bahan mentah, kos buruh langsung, duti atas bahan mentah, belanja langsung kilang.

ELEMEN KOS PENGELUARAN

1. Kos bahan mentah

o Bahan langsung atau bahan utama dalam proses pengeluaran.

o Kos Bahan Mentah = Stok Awal Bahan Mentah + Belian Bahan Mentah + Kos Yang Melibatkan Belian Bahan Mentah (Duti Atas Belian Bahan Mentah, Angkutan Atas Belian Bahan Mentah, Insurans Atas Belian Bahan Mentah) – Stok Akhir Bahan Mentah

o Akan meningkat sekiranya unit pengeluaran ditingkatkan dan sebaliknya.

2. Kos buruh langsung

o Upah yang diberi kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran.

o Contoh; gaji kilang, upah kilang, buruh langsung.

3. Belanja Langsung

o Belanja yang turut berubah secara berkadar terus dengan volum pengeluaran.

o Contoh; bayaran royalti, kos reka bentuk produk dan kos pendaftaran paten.

4. Kos Prima

o Kos Bahan Mentah + Kos Buruh Langsung + Belanja Langsung.

5. Kos Overhed

o Kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi diperlukan untuk mengeluarkan output (meliputi semua kos pengeluaran yang bukan kos bahan dan juga bukan kos buruh langsung).

o Tidak berubah mengikut perubahan volum pengeluaran dalam jangka masa tertentu.

o Contoh;

a. Kos buruh tak langsung; gaji jurutera kilang, gaji penyelia kilang, gaji pengurus kilang dan gaji jaga kilang.

b. Bahan tak langsung; bahan api, minyak pelincir.

c. Sewa kilang.

d. Sewa loji dan mesin.

e. Susut nilai loji dan mesin.

f. Insurans kilang.

g. Pembaikan dan penyelenggaraan loji dan mesin.

h. Alat-alat kecil - perkakas-perkakas kecil yang digunakan untuk membaiki dan menyelenggara mesin dan loji di kilang; tukul, spana, nat, skru dan playar. ( Belanja Alat-alat Kecil = Stok Awal Alat-alat Kecil + Belian Alat-alat Kecil – Stok Akhir Alat-alat Kecil).

6. Kerja Dalam Proses

o Atau dikenali disebagai barang separuh siap.

o Barang yang telah diproses tetapi belum dapat disiapkan pada akhir tempoh perakaunan.

o Masih dalam beberapa pringkat pengeluaran.

o Akan dinilai dengan mengambil kira kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhed yang terlibat.

KOS PENGELUARAN = KOS PRIMA + KOS OVERHED

KOS PRIMA = KOS BAHAN MENTAH + KOS BURUH LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

KOS OVERHED = KOS BURUH TAK LANGSUNG + BELANJA TAK LANGSUNG

KOS PENGELUARAN BARANG SIAP = KOS PENGELUARAN + KERJA DALAM PROSES AWAL – KERJA DALAM PROSES AKHIR.

NOTA TAMBAHAN!!!

KESILAPAN YANG BIASA DILAKUKAN OLEH PELAJAR

1. Tidak menunjukkan secara terperinci kos bahan, kos prima dan kos overhed.

2. Tidak dapat membezakan kos-kos yang terlibat dengan pengeluaran, perdagangan dan pentadbiran.

3. Apabila diberi pelbagai bahan mentah pelajar tidak menunjukkan secara terperinci kos yang terlibat bagi setiap bahan walaupun diminta oleh soalan.

4. Tidak mengikut format dan cara mencatat segala butiran berkaitan dengan kos yang terlibat.

5. Kurang pasti tentang kedudukan dalam Akaun Pengeluaran berkaitan dengan kerja dalam proses awal dan akhir.

Permulaan Sesi Akademik 2022/2023